Stadgar

Citat från Eskilskällans verksamhetsidé: Genom Eskilskällan erbjuds en gemensam ingång till lokalhistoriskt material från arkiv, bibliotek och museer i Eskilstuna kommun. Eskilskällan består av ett fysiskt rum på stadsbiblioteket, en webbplats och en tidskrift. Genom Eskilskällan får besökarna tillgång till information, service och material från alla deltagande institutioner. Utgångspunkten för arbetet är att öka tillgängligheten till och användningen av materialet, bidra till kunskapsutveckling och stärka individens möjligheter till insyn och delaktighet.

Stadgar för Eskilskällans vänner

§ 1. Eskilskällans vänner (EKV) är en ideell, politiskt och religiöst fristående lokalhistorisk förening. EKV:s verksamhet har som mål – att stimulera intresset för och öka kunskapen om Eskilstunas lokalhistoria – att stimulera användandet av och sprida kunskap om Eskilskällans lokalhistoriska material.

§ 2. Enskilt medlemskap i EKV erhålls efter anmälan till styrelseledamot av var och en som sympatiserar med EKVs strävanden. Utträde ur EKV skall anmälas till styrelseledamot. Medlem som under kalenderåret inte betalar sin medlemsavgift förlorar sitt medlemskap. Den som under tidsperioden 1 oktober – 31 december blir medlem i EKV är befriad från medlemsavgift för det innevarande kalenderåret.

§ 3. EKVs angelägenheter skall handhas av en styrelse som består av lägst 5 ledamöter. I styrelsen skall finnas ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande och övriga ledamöter väljs av årsmötet. Styrelsens utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan vid behov adjungera medlemmar. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens röst. Vid ordinarie årsmöte väljs ordförande för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år och avgår växelvis vartannat år. Avgår ledamot före mandattidens utgång görs i förekommande fall fyllnadsval kommande årsmöte.

§ 4. Styrelsen företräder EKV, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen skall verkställa årsmötets beslut och förvalta EKVs ekonomi. Protokoll skall föras vid styrelsemöte.

§ 5. EKVs firma tecknas var för sig av ordförande och kassör.

§ 6. Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 7. EKV håller ordinarie årsmöte före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda minst 3 veckor före mötet, digitalt eller per post. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. 

§ 8. Extra medlemsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det motiverat eller när minst 1/10 av medlemmarna kräver det genom skriftlig begäran till styrelsen. I begäran om extra medlemsmöte skall framgå det eller de ärenden som skall behandlas, och vid mötet behandlas enbart på detta vis anmält ärende.

§ 9. Styrelsens räkenskaper och övriga arbete skall granskas av två vid årsmötet valda revisorer, varav en utses till sammankallande. De skall före årsmötet avge revisionsberättelse i vilken de skall tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Räkenskaperna skall vara avslutade och överlämnade till revisorerna för granskning senast den 31 januari.

§ 10. EKV skall ha en valberedning bestående av två medlemmar varav en utses till sammankallande.

§ 11. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av en justeringsman att jämte mötesordföranden justera protokollet
3. Fråga om stadgeenlig kallelse
4. Anmälan av övriga frågor
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och godkännande av densamma
7. Styrelsens ekonomiska rapport och godkännande av densamma
8. Revisionsrapport och godkännande av densamma
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret och godkännande av desamma
12. Val av ordförande i föreningen för ett år
13. Val av styrelseledamöter för två år och i förkommande fall fyllnadsval av styrelseledamöter på ett år
14. Val av två revisorer, varav den ena utses till sammankallande, för tiden fram till nästa årsmöte
15. Val av valberedning på två personer, varav den ena utses till sammankallande, för tiden fram till nästa årsmöte
16. Motioner och förslag från styrelsen
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

§ 12. Beslut på årsmötet avgörs genom enkel majoritet, om inte annat framgår av dessa stadgar. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 13. Stadgeändring kan göras på ordinarie årsmöte efter förslag som framförts i motion till styrelsen eller på förslag från styrelsen om minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense om förändringen.

§ 14. EKV kan upplösas av årsmötet om minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense i frågan. Innan beslut om upplösning kan fattas skall genom enkel majoritet årsmötet besluta om hur EKVs samtliga tillgångar skall disponeras för ändamål som överensstämmer med föreningens syfte. Efter upplösning av EKV skall organisationens arkiv handläggas i samarbete med Arkiv Sörmland. Ansvarig person för detta arbete skall utses av årsmötet.

Beslut om dessa stadgar fattades vid första årsmötet med Eskilskällans vänner 160312

Beslut om ändring av stadgeparagraferna §§ 2, 4 och 7 (ändringarna markerade med kursiv stil) antagna vid årsmötet med Eskilskällans Vänner 240302.