Gyllenhielm – Ribbing

Projektet Gyllenhielm-Ribbing stöttas bl.a. av Leader Södermanland och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling!

Gyllenhielm-Ribbingprojektet  2023-2027: Utställning, upplevelseplats och aktiviteter
”Karl och Kristina” i Sundbyholm

Utgångspunkt

Under 2021 har projektet säkrat ekonomi, samarbetsavtal och utställningsplats i ladan, Sundbyholm. Tillstånd finns för byggnation (bygglov), hyresavtal finns (2020—2026) och kommunstöd har säkrats (sponsring), liksom stöd från lokala företag och organisationer i området. Detta är grunden i projektet. Här nedan beskrivs nu hur drift av utställning och aktiviteter ska ske efter invigning i juni 2023. Projektet bedrivs hållbart i alla led och arbetar med grundläggande värden för miljö, jämställdhet, integration, demokrati enligt Leader-modellen med mål och indikatorer, såväl i planering, byggnation som drift.

Arbetet 2022 fokuseras på byggnation och utformning av utställning med texter i åtta stationer om Gyllenhielm-Ribbing och makarnas arbete i Sundbyholm och position under svensk stormaktstid. Vi arbetar också med kommunikation om projektet och om utställningen. Ytterligare sponsormedel förväntas tillskjutas under 2022 och senare.

Skiss över utställningen Gyllenhielm-Ribbing. (Janne Brandt)

Organisation

Driftansvarig: Eskilskällans vänner (EKV). Projektet hålls samman genom en styrgrupp i EKV, där Tryggve Lundh, föreningens ordförande också är ordförande och leder arbetet.  Övriga representanter i styrgruppen är Christine Olsson, kassör, Nils Mossberg, projektledare och Jan Brandt bygg- och sponsoransvarig. Styrgruppen utökas nu med lokala representanter ut organisationer som Sundbyholms Samfällighetsförening, Sundbyholmsstiftelsen. Vi inrättar också en referensgrupp av samma skäl för att få delaktighet och driv i projektet: Sundbyholms slott och konferens, Sundbyholmstravet, Stadsbyggnadsbolaget (markägare i området) och en (1) representant från vardera  Destination Eskilstuna AB, Stadsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Kommunikation, marknadsföring

Under 2022 byggs utställningen i olika rum och stationer och projektet aktiverar sig på sociala media, inbjuder till informationsträffar och utarbetar trycksaker (folder m.m.) om projektet.

Personal

Utställningen, i kraft från juni 2023, bemannas av Eskilskällans Vänner samt, efter utbildning, av ungdomar i samverkan med KFF, Eskilstuna fritid. Öppethållande fastställs senare.

Integration, Sysselsättning

Huvudidén är att ungdomar från näraliggande utsatta områden utbildas till värdar/guider. Dessa får då dels kunskap om en del av Eskilstunas historia, dels ett avlönat sommarjobb.  Inledande kontakt har tagits med Ung Fritid Eskilstuna, vilka ställt sig positiva till idén.  Avtal har tecknats.

Högskolan/ Universitetet

Ett samarbetsavtal har träffats med Högskolan rörande textdesign och vetenskaplig illustration.

Finansiering

För initial utbildning av värdar/guider år 1 finns 70 000 kr budgeterade. Resterande finansiering bygger på en kombination av inträde till utställningen, specialvisningar samt bidrag från sponsorer.

Övrigt arbete under 2023-2027

Förutom arbetet med drift och skötsel av utställningen 2023-2027 utvecklas projektet genom avtal med Sundbyholms travbana om ridled, utveckling av Gyllenhielmska leden tillsammans med STUA (Sörmlands Turism) Region Sörmland och länsstyrelsen, aktiviteter i området med SNF rörande Sundbyholm och naturskydd, inrättande av infopunkt om Sundbyholms utveckling (villabebyggelse m.m.) av Stadsbyggnadsförvaltningen.  I samverkan med Rinmansskolan utformas ett skyltprogram vid infarter och i området (way-finding).

Samtal om service och lokala näringar sker fortlöpande.

Avtal tecknas med Sundbyholms slott och konferens under 2023 om utställningsbesök.

Ytterligare arbete sker under 2022 och framåt för att förankra arbetet bland föreningar, organisationer och boende i området. Under 2025 stäms möjligheter av om ett sedermera lokalt driftövertagande.

För Gyllenhielm – Ribbingprojektet  2021-09-27

Tryggve Lundh, Projektägare

Ordförande i Eskilskällans Vänner

Arkivens Dag 2022-11-12 – Presentation projektet Gyllenhielm-Ribbing i Sundbyholm

Som en punkt på programmet för Arkivens Dag i Eskilstuna fanns Tryggve Lundh som berättade om projektet om Gyllenhielm-Ribbing i Sundbyholm. Presentationen syns nedan.